Hipoglikemija privers numesti svorio.

Lengvai 27 kg atsikračiusi moteris: svorio nenumeta tik tinginiai - DELFI Sveikata

Var­gi­na­miems šių su­tri­ki­mų žmo­nėms yra di­des­nė grės­mė pa­tir­ti in­fark­tą, in­sul­tą ar net mir­ti. Ši pri­klau­so­my­bė svar­bi ži­nant, jog kas­met dau­gė­ja ser­gan­čių­jų II ti­po dia­be­tu, šir­dies bei krau­ja­gys­lių ir ki­to­mis lė­ti­nė­mis li­go­mis. Dėl to dau­gė­ja per­ne­lyg anks­ty­vų mir­čių ir in­va­li­du­mo at­ve­jų, di­dė­ja biu­dže­to iš­lai­dos svei­ka­tos ap­sau­gai tiek tur­tin­ges­nė­se, tiek skur­des­nė­se ša­ly­se.

Lengvai 27 kg atsikračiusi moteris: svorio nenumeta tik tinginiai

Šio straips­nio au­to­riai ap­ta­ria du šiuo me­tu do­mi­nuo­jan­čius me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mo api­brė­ži­mus ir ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus, taip pat svars­to, kaip, jais re­mian­tis, ga­li­ma ma­žin­ti pa­sau­ly­je lė­ti­nių li­gų eko­no­mi­nę naš­tą.

Me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mas nu­sta­to­mas, esant trims iš pen­kių kar­dio­lo­gi­nių me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mo ri­zi­kos veiks­nių žr. Šių su­tri­ki­mų grės­mę le­mia ir jų pa­pli­ti­mas kon­kre­čio­je po­pu­lia­ci­jo­je.

numesti svorio komiksai riebalų deginimo priemonės

Pa­aiš­kė­jo, jog šio­je ša­ly­je me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mų pa­pli­ti­mas sie­kia 39 proc. TDF tei­gia, jog svar­biau­sias veiks­nys me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mui nu­sta­ty­ti yra pil­vo sri­ties nu­tu­ki­mas ir dar du veiks­niai, be to, in­for­muo­ja, jog rie­ba­lų san­kau­pa pil­vo sri­ty­je bū­din­ges­nė kai ku­rioms et­ni­nėms ir na­cio­na­li­nėms gru­pėms.

Re­zul­ta­tai pa­ro­dė, kad ri­zi­ką sirg­ti me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mais di­di­na ir žmo­gaus am­žius 2.

hipoglikemija privers numesti svorio numesti svorio rudenį

Ti­riant Grai­ki­jos su­au­gu­siuo­sius nu­sta­ty­ta, kad grės­mė sirg­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­go­mis di­dė­ja žmo­nėms, ku­riems me­ta­bo­li­nis sin­dro­mas aptik­tas ne­pri­klau­so­mai nuo pa­si­rink­tų kri­te­ri­jų. Tai­kant Hipoglikemija privers numesti svorio kri­te­ri­jus di­des­nis me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mų pa­pli­ti­mas ras­tas tarp ko­rė­jie­čių.

Ki­ni­jo­je me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mai tiks­liau diagnozuo­ti tai­kant TDF kri­te­ri­jus 6. Šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gos Kol kas ne­aiš­ku, ko­kia me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mų reikš­mė kli­ni­ki­niu ir vi­suo­me­nės svei­ka­tos po­žiū­riu. Nu­sta­ty­ta, kad dėl me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mų ben­dras mir­tin­gu­mas ga­li siek­ti 7 proc.

At­lik­tas Fra­ming­ha­me gi­mu­sių žmo­nių ir jų ke­lių kar­tų pa­li­kuo­nių šir­dies li­gų pa­pli­ti­mo ty­ri­mas Fra­ming­ham Of­fspring He­art Stu­dy at­sklei­dė, kad me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mai di­di­no pa­vo­jų sirg­ti šir­dies bei krau­ja­gys­lių li­go­mis 34 proc.

Šio ty­ri­mo veiks­niai, nu­lė­mę blo­gą šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų prog­no­zę, bu­vo per di­de­lis krau­jo­spūdis 33 proc. Ne­se­niai at­lik­tos 37 šių duo­me­nų me­ta­a­na­li­zės at­sklei­dė, kad me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mai 78 proc.

Ri­zi­kos dy­dį le­mia et­ni­nės prie­žas­tys, pa­vel­di­mu­mas, gy­ven­se­na, krau­jo gliu­ko­zės kon­tro­lė. Dia­be­tas Me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mas di­di­na II ti­po dia­be­to grės­mę. Ty­ri­mais bu­vo pa­ly­gin­ti skai­čiai žmo­nių, ku­riems dia­be­tas nu­sta­ty­tas pe­ro­ra­li­niu gliu­ko­zės to­le­ran­ci­jos mė­gi­niu ar­ba tai­kant me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mo kri­te­ri­jus Gliu­ko­zės to­le­ran­ci­jos tes­tu dia­be­to grės­mė įver­tin­ta 43 proc.

Esant ir me­džia­gų apy­kai­tos, ir gliu­ko­zės to­le­ran­ci­jos su­tri­ki­mams, pa­vo­jus su­sirg­ti II ti­po dia­be­tu dar la­biau di­dė­ja, nors šiam fak­tui pa­tvir­tin­ti bū­ti­ni iš­sa­mes­ni ty­ri­mai. Nu­sta­ty­ta, kad me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mai są­ly­go­ja net 52 proc. Fra­ming­ham ko­hor­tos stu­di­jo­se pa­ste­bė­ta, kad me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mai di­di­na dia­be­to ri­zi­ką 62 proc.

Tuo tar­pu per gau­si krau­jo gliu­ko­zė, pil­vo sri­ties nu­tu­ki­mas ir per ma­žas HDL cho­les­te­ro­lis kar­tu di­di­no dia­be­to grės­mę 12 sy­kių. Net­gi esant nor­ma­liam krau­jo gliu­ko­zės kie­kiui, įvai­rūs me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mo po­žy­miai hipoglikemija privers numesti svorio pa­vo­jų sirg­ti II ti­po dia­be­tu net 5 kar­tus. Taip yra to­dėl, kad me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mai sil­pni­na in­su­li­no po­vei­kį. Ki­tos lė­ti­nės li­gos Žmo­gui sens­tant ir kin­tant jo or­ga­niz­mo funk­ci­joms, daž­niau su­trin­ka ir me­džia­gų apy­kai­ta, tai­gi di­dė­ja lė­ti­nių li­gų pa­vo­jus.

Me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mai ska­ti­na lė­ti­nes inks­tų li­gas, su­si­ju­sias ir su hi­per­gli­ke­mi­ja, ir su hi­per­ten­zi­ja. Ke­lių stu­di­jų duo­me­ni­mis, me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mai ga­li tu­rė­ti įta­kos sirg­ti kai ku­rių or­ga­nų vė­žiu sto­ro­sios žar­nos, krū­ties, pro­sta­tos. Žmo­nių, ken­čian­čių nuo reu­ma­toi­di­nio ar­tri­to, me­džia­gų apy­kai­ta taip pat daž­niau yra su­tri­ku­si, o už­de­gi­mi­nis pro­ce­sas dar la­biau di­di­na ate­ro­sklerozės grės­mę.

Me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mai blo­gi­na ir psi­cho­lo­gi­nes funk­ci­jas, di­dė­ja pa­ži­ni­mo ir neu­ro­mo­to­ri­nių su­tri­ki­mų, net­gi dep­re­si­jos ri­zi­ka. Ke­le­tas me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mo po­žy­mių — ne­jaut­ra in­su­li­nui ir lė­ti­nis už­de­gi­mas — sie­ja­mi su rau­me­nų nu­sil­pi­mu, pras­ta fi­zi­nių pra­ti­mų to­le­ran­ci­ja ir su­ma­žė­ju­siu jud­ru­mu. Gy­dy­mas Ven­giant me­ta­bo­li­nio sin­dro­mo, rei­kia vi­so­mis prie­mo­nė­mis ma­žin­ti dia­be­to, šir­dies bei krau­ja­gys­lių ir ki­tų lė­ti­nių li­gų ri­zi­ką.

Tam tiks­lui pri­va­lu keis­ti gy­ven­se­ną: dau­giau ju­dė­ti, lai­ky­tis svei­kos mi­ty­bos prin­ci­pų, pa­si­rink­ti šir­džiai nau­din­gą mais­tą ir ko­re­guo­ti kū­no svo­rį.

Krau­jo­spūdis, dis­li­pi­de­mi­ja ir hi­per­gli­ke­mi­ja gy­do­ma spe­ci­fi­niais vais­tais. Ta­čiau jie tik slo­pi­na simp­to­mus, to­dėl, kaip mi­nė­ta, svar­biau­sia — tin­ka­mai pa­si­rink­ta gy­ven­se­na.

Tik ji ma­ži­na II ti­po dia­be­to, šir­dies bei krau­ja­gys­lių ir ki­tų lė­ti­nių li­gų pa­vo­jų. Li­te­ra­tū­ra: 1. Ford ES. Pre­va­len­ce of the me­ta­bo­lic syn­dro­me de­fi­ned by the In­ter­na­tio­nal Dia­be­tes Fe­de­ra­tion among adults in the US. Dia­be­tes Ca­re ; BMC Pub­lic He­alth ; 7: J En­doc­ri­nol In­vest ; Pre­va­len­ce of vas­cu­lar di­se­a­se in me­ta­bo­lic syn­dro­me using three pro­po­sed de­fi­ni­tions.

Int J Car­diol ; Pre­va­len­ce and car­dio­vas­cu­lar di­se­a­se risk of the me­ta­bo­lic syn­dro­me using Na­tio­nal Cho­les­te­rol Edu­ca­tion Pro­gram and In­ter­na­tio­nal Dia­be­tes Fe­de­ra­tion de­fi­ni­tions in the Ko­re­an po­pu­la­tion.

Me­ta­bo­lism ; Pre­va­len­ce of the me­ta­bo­lic syn­dro­me hipoglikemija privers numesti svorio its re­la­tion to car­dio­vas­cu­lar di­se­a­se in an el­der­ly Chi­ne­se po­pu­la­tion. J Am Coll Car­diol ; Risks for all-cau­se mor­ta­li­ty, car­dio­vas­cu­lar di­se­a­se, and dia­be­tes as­so­cia­ted with the me­ta­bo­lic syn­dro­me: a sum­ma­ry of the evi­den­ce.

Me­ta­bo­lic syn­dro­me as a pre­cur­sor of car­dio­vas­cu­lar di­se­a­se and ty­pe 2 dia­be­tes mel­li­tus.

 • Kodėl patarimas “mažiau reikia ėst“ nepadeda? (lV) Insulinas | Lieknieji Gurmanai
 • Kaip matau, dabar jus jau domina ne tik skanus maistas, bet ir sveikata.
 • Gydytoja endokrinologė Ona Jurkauskienė nemokamai konsultuoja ir moko sergančiuosius cukriniu diabetu LDA buveinėje - Vilniuje, Gedimino pr.
 • Lietuvos diabeto asociacijos laikraštis "Diabetas" Nr
 • Kaip pagerinti riebalų deginimą

Cir­cu­la­tion ; Me­ta­bo­lic syn­dro­me and risk of in­ci­dent car­dio­vas­cu­lar events and de­ath: a sys­te­ma­tic re­view and me­ta-ana­ly­sis of lon­gi­tu­di­nal stu­dies. J Am Coll Car­diol ; 9: The me­ta­bo­lic syn­dro­me as pre­dic­tor of ty­pe 2 dia­be­tes: the San An­to­nio He­art Stu­dy. Gy­dy­mu vei­kia­mos li­gos prie­žas­tys, o ne li­gos po­žy­miai, kaip įpras­tai da­ro­ma vais­tais. Ser­gan­tie­ji dia­be­tu daž­niau­siai gy­do­mi ko­re­guo­jant krau­jo­spūdį, ma­ži­nant cho­les­te­ro­lį, hipoglikemija privers numesti svorio neat­si­žvel­gia­ma į li­gos prie­žas­tis.

Pir­miau­sia tai­ko­mas svei­kos mi­ty­bos re­ži­mas. Jis yra veiks­min­ges­nis ir pa­pras­tes­nis hipoglikemija privers numesti svorio su­dė­tin­ga die­ta pa­gal nu­si­sto­vė­ju­sius die­to­lo­gi­jos ka­no­nus.

Ka­no­nus lau­žy­ti sun­ku, me­di­kai ne vi­sa­da do­mi­si nau­jo­vė­mis. Na­tū­ra­lios me­di­ci­nos cen­tre mi­ty­bos pla­nas su­da­ro­mas re­mian­tis tes­tu: iš pa­cien­to krau­jo nu­sta­to­mas ne­to­le­ruo­ja­mas mais­tas. Taip pa­ren­ka­mi imu­ni­nei sis­te­mai ne­kenks­min­gi pro­duk­tai. Juos pa­ta­ria­ma val­gy­ti pa­cien­tui, o ne­to­le­ruo­ja­mų — at­si­sa­ky­ti. Mi­ty­bos pla­nas su­da­ro­mas pa­gal pro­duk­tų de­ri­ni­mo prin­ci­pus.

Tai la­bai svar­bu tiek ser­gan­tie­siems II ti­po, tiek ir I ti­po dia­be­tu, jei­gu juos dar var­gi­na pa­di­dė­jęs krau­jo­spūdis, dis­li­pi­de­mi­ja, virš­svo­ris, po­dag­ra, ki­ti me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mai. Su­de­rin­ti pro­duk­tai, tin­ka­mas mais­to pa­ruo­ši­mas ir mi­ty­bos re­ži­mas ge­ri­na virš­ki­ni­mą, leng­vi­na ke­pe­nų, ka­sos, žar­ny­no dar­bą, ska­ti­na na­tū­ra­lų hipoglikemija privers numesti svorio ap­si­va­ly­mą nuo tok­si­nų ir šla­kų.

Mi­ty­bos pla­nas — ne die­ta, o gy­ve­ni­mo bū­das pa­gal tam tik­rus prin­ci­pus. Su­re­gu­lia­vu­siems mi­ty­bą dau­gu­mai ser­gan­čių­jų II ti­po dia­be­tu ma­ži­na­mos vais­tų do­zės ar­ba ga­li­ma vi­sai jų at­si­sa­ky­ti. Dau­giau kaip šim­tas Na­tū­ra­lios me­di­ci­nos cen­tro pa­cien­tų, ser­gan­čių II ti­po dia­be­tu, ne­be­var­to­ja vais­tų. Ne­rei­kė­tų pa­mirš­ti, kad kiek­vie­nas vais­tas yra ir nuo­das, net­gi jei­gu lieknėjimo kavos lazdelės li­gos po­žy­mių.

Li­ga pro­gre­suo­ja, vys­to­si kom­pli­ka­ci­jos, blo­gė­ja ir trum­pė­ja gy­ve­ni­mas. Iš sa­vo opo­nen­tų ne kar­tą esu gir­dė­ju­si, kad gy­dau ne­tra­di­ciš­kai, va­di­na­si, ne­aiš­ku, kaip. At­sa­kau: gy­dy­mas mais­tu vi­sa­da bu­vo ir bus tra­di­ci­nis, ypač ša­li­nant me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mus.

Pra­dė­ti cuk­ra­li­gės gy­dy­mą nuo vais­tų — di­džiu­lė klai­da. Pa­pli­tu­si nuo­mo­nė, kad, pra­ėjus hipoglikemija privers numesti svorio nuo II ti­po dia­be­to pra­džios, jau bū­ti­na švirkš­tis in­su­li­ną. Tai ne­tie­sa. Kai ku­rie pa­cien­tai, prieš kreip­da­mie­si į Na­tū­ra­lios me­di­ci­nos cen­trą, var­to­ję di­de­les in­su­li­no do­zes ir tab­le­tes, da­bar gy­ve­na be vais­tų.

In­su­li­no per­tek­lius di­di­na ape­ti­tą, svo­rį, ska­ti­na ate­ro­sklerozę, ke­lia in­fark­to ar in­sul­to grės­mę. Pa­tei­kiu ke­le­to pa­cien­tų nuo­mo­nę apie gy­dy­mą­si Na­tū­ra­lios me­di­ci­nos cen­tre.

 1. Svorio kritimas downey
 2. Pavyzdžiui, sutrinka medžiagų bei energijos apykaita, rūgščių bei  šarmų pusiausvyra, pažeidžiamos kraujagyslės, prastėja rega ir inkstų funkcija, padidėja miokardo infarkto, smegenų insulto rizika.
 3. Prarandu riebalines žarnas
 4. Ничего не случилось.

Li­gą nu­sta­tė at­si­tik­ti­nai. Nuo­tai­ka bu­vo ne­ko­kia, nes nuo dia­be­to mi­rė ma­no ma­ma. Var­gi­no ir per di­de­lis krau­jo­spūdis, per di­de­lis svo­ris. Iš kar­to pa­sky­rė tab­le­tes — Met­fo­ra­lį bei vais­tus nuo krau­jo­spūdžio.

Duk­ra pa­siū­lė kreip­tis į Na­tū­ra­lios me­di­ci­nos cen­trą. Per du mė­ne­sius, lai­ky­da­ma­si gy­dy­to­jos re­ko­men­da­ci­jų, nu­me­čiau 16 kg svo­rio.

 • Keto dieta | ketogenine
 • Antibiotikų saugumas sergant diabetu ar širdies ligomis - vilkaviskietis.lt
 • Lengvai 27 kg atsikračiusi moteris: svorio nenumeta tik tinginiai - DELFI Sveikata
 • Nesusižavėkite „vandens dieta“
 • Drastiškos dietos, alinantis sportas — o rezultatų nėra.

Nor­ma­li­za­vo­si krau­jo­spūdis, krau­jo gliu­ko­zės kie­kis. Ne­be­var­to­ju jo­kių vais­tų. Žy­miai hipoglikemija privers numesti svorio nuo­tai­ka ir sa­vi­jau­ta, esu ener­gin­ges­nė, ne­be­si­no­ri gu­lė­ti lo­vo­je.

Gi­mi­nės ne­be­at­pa­žįs­ta — ge­riau at­ro­dau. Mi­ty­bos pla­no lai­ky­tis ne­bu­vo sun­ku. Tai ne die­ta, o gy­ve­ni­mo bū­das. Esu dė­kin­ga Na­tū­ra­lios me­di­ci­nos cen­tro gy­dy­to­jams ir ki­tiems re­ko­men­duo­ju pa­ban­dy­ti keis­ti sa­vo gy­ve­ni­mą.

Ma­no dia­be­tui tiek pat me­tų, kiek ir duk­ry­tei — pen­ke­ri. Kai su­ži­no­jau, kad su­sir­gau ne­pa­gy­do­ma li­ga, ma­ne iš­ti­ko šo­kas. In­su­li­no lei­di­mas ne tik trik­dė, bet ir ner­vi­no.

Il­gai­niui prie vis­ko pri­pra­tau, ta­čiau krau­jy­je cuk­raus vis dau­gė­jo, to­dėl dak­ta­rai di­di­no ir in­su­li­no do­zes. Kiek­vie­nais me­tais gy­dy­da­vau­si en­dok­ri­no­lo­gi­jos sky­riu­je.

Tikėtina, kad tam įtakos turi didžiulės maisto kompanijos, kurios finansuoja sau naudingus tyrimus, kad galėtų toliau sėkmingai pardavinėti pigius angliavandenius ir rafinuotą aliejų. Nors kiekviena kepta bulvė turi apie 50g. Supraskite, riebalai nepadaro jūsų storais. Angliavandeniai padaro! Jūsų kūnas nori deginti riebalus, bet jūs jam nesuteikiate šanso, nes jis priverstas nuolat deginti gliukozę gautą iš angliavandenių, atkeliavusių su maistu.

Man at­lik­da­vo įvai­riau­sius ty­ri­mus ir vis di­di­no in­su­li­no do­zes. Kar­tu au­go ir kū­no svo­ris. Vie­ną die­ną žmo­na pra­ne­šė už­re­gist­ra­vu­si ma­ne į Na­tū­ra­lios me­di­ci­nos cen­trą. Pri­si­pa­žin­siu, dve­jo­jau. Ta­čiau vis­ką rim­tai ap­svars­čiau, su­pra­tau, jog man rei­kia di­de­lių po­ky­čių, kad ga­lė­čiau gy­ven­ti kaip svei­kas žmo­gus. Iki tol ži­no­jau, kad mi­ty­ba ser­gant cuk­ri­niu dia­be­tu tu­ri reikš­mės, bet tik­rai ne­įsi­vaiz­da­vau, kad ji to­kia svarbi.

Kodėl patarimas “mažiau reikia ėst“ nepadeda? (lV) Insulinas

Prieš keis­da­mas sa­vo mi­ty­bą, var­to­jau di­de­les in­su­li­no do­zes, ku­rias man pa­vy­ko su­ma­žin­ti be­veik pen­kis kar­tus. Pa­vy­ko nu­mes­ti apie 12 kg svo­rio. Ne­nau­do­ju jo­kių pa­pil­do­mų vais­tų: nuo per di­de­lio krau­jo­spūdžio, skaus­mo, ple­čian­čių krau­ja­gys­les ir kt. Dėl tin­ka­mos mi­ty­bos at­si­sta­tė ko­jų jaut­ru­mas, pa­ge­rė­jo re­gė­ji­mas. Aš la­bai pa­ten­kin­tas, kad cen­tro gy­dy­to­jai ma­ne iš­mo­kė val­dy­ti li­gą.

Nuorodos kopijavimas

Ro­mu­al­das Ber­no­tai­tis Puslapis 31 I ti­po dia­be­tas ir val­gy­mo su­tri­ki­mai Jau nuo m. Tei­gia­ma, kad, gy­dant I ti­po dia­be­tą, per­ne­lyg di­de­lis dė­me­sys mais­tui ypač an­glia­van­de­niamskrau­jo gliu­ko­zei ir fi­zi­niams pra­ti­mams, kar­tais su­ke­lia val­gy­mo su­tri­ki­mus jau­niems žmo­nėms, bi­jan­tiems pri­aug­ti svo­rio. Dia­be­to kom­pli­ka­ci­jų ir kon­tro­lės ty­ri­mu nu­sta­ty­ta, kad blo­gai ko­re­guo­jant ser­gan­čių­jų dia­be­tu in­su­li­no do­zes, ga­li di­dė­ti kū­no svo­ris.

To ven­gian­čiam jau­ni­mui, ypač mer­gi­noms ir jau­noms mo­te­rims, ky­la val­gy­mo su­tri­ki­mų pa­vo­jus. Ty­ri­mais įro­dy­ta, kad jau­noms mo­te­rims, ser­gan­čioms I ti­po dia­be­tu, yra 2,5 kar­to di­des­nė ši hipoglikemija privers numesti svorio. Val­gy­mo su­tri­ki­mai yra api­bū­di­na­mi kaip pri­vers­ti­nis val­gy­mas ar­ba ne­val­gy­mas, ku­ris trik­do fi­zi­nę ir psi­chi­nę žmo­gaus svei­ka­tą.

I hipoglikemija privers numesti svorio hipoglikemija privers numesti svorio ser­gan­tie­ji ma­ži­na in­su­li­no do­zes ar ap­skri­tai pra­lei­džia vais­tų in­jek­ci­jas, kad kris­tų svo­ris. Nu­sta­ty­ta, kad taip el­gia­si net 31 proc. Ta­čiau su­tri­ki­mas nė­ra hipoglikemija privers numesti svorio tik mo­te­rims, jis var­gi­na ir vis dau­giau vy­rų. Stu­di­jos pa­ro­dė, kad toks or­ga­niz­mo ali­ni­mas su­ke­lia riebalų nuostolis Nashville kom­pli­ka­ci­jas — ypač ke­to­a­ci­do­zę.

Ma­ži­nan­tiems in­su­li­no do­zes žmo­nėms di­dė­ja HbA1c ro­dik­liai, ky­la pa­vo­jus sirg­ti in­fek­ci­nė­mis li­go­mis, ke­to­a­ci­do­ze, pa­kliū­ti į li­go­ni­nes dėl kom­pli­ka­ci­jų, net­gi mir­ti 2,3,4. Svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai pri­va­lė­tų at­pa­žin­ti val­gy­mo su­tri­ki­mų po­žy­mius, ypač ta­da, kai pa­cien­tas ma­ži­na in­su­li­no do­zes, skir­tas tin­ka­mai li­gos kon­tro­lei. Dėl to dia­be­to prie­žiū­ros dar­buo­to­jus rei­kia mo­ky­ti lai­ku pa­ste­bė­ti žen­klus, jog pa­cien­tą var­gi­na val­gy­mo su­tri­ki­mas.

Val­gy­mo su­tri­ki­mai tam­pa vis di­des­ne ne­gan­da vy­res­niems pa­aug­liams, kai tė­vai ar glo­bė­jai juos ma­žiau pri­žiū­ri. Jei su­tri­ki­mas pa­ste­bi­mas per vė­lai, gy­dy­mas es­ti sun­kes­nis.

Tai­gi kuo anks­čiau pa­ste­bi­ma li­ga, tuo ge­res­nė gy­dy­mo prog­no­zė. Nors pa­grin­di­niai val­gy­mo su­tri­ki­mų po­žy­miai pa­na­šūs tiek dia­be­tu ser­gan­čių, tiek ne­ser­gan­čių žmo­nių, ta­čiau kai ku­rie jų yra su­si­ję tik su dia­be­tu. Svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai, dir­ban­tys su pa­aug­liais ir su­au­gu­siai­siais, tu­ri bū­ti bud­rūs ir pa­ste­bė­ti, pa­vyz­džiui, kin­tan­tį pa­cien­to kū­no svo­rį, for­mą, ne­įpras­tą fi­zi­nį krū­vį, daž­nai su­ke­lian­tį hi­pog­li­ke­mi­ją, per ma­žai ka­lo­rin­gą mi­ty­bą, HbA1c ro­dik­lio pa­di­dė­ji­mą ir daž­ną ke­to­a­ci­do­zę.

Ką da­ry­ti? Ge­rin­ti gy­dy­to­jo ir pa­cien­to ben­dra­vi­mą Su­tri­kęs val­gy­mas yra daž­nai sle­pia­mas. Mer­gi­nas, ypač ser­gan­čias dia­be­tu, bū­ti­na pa­drą­sin­ti kal­bė­ti apie ne­pa­gei­dau­ja­mą sa­vo kū­no svo­rį, pa­pa­sa­ko­ti apie prie­mo­nes, ku­rio­mis jos sie­kia re­zul­ta­tų. Ypač at­kreip­ti­nas dė­me­sys į ka­lo­ri­jų ri­bo­ji­mą ar per­si­val­gy­mus, per di­de­lį fi­zi­nį krū­vį. Ka­dan­gi in­su­li­no do­za­vi­mas yra itin in­di­vi­du­a­lus, do­zės ri­bos yra kin­tan­čios, svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai daž­nai ven­gia pa­cien­tams pa­sa­ko­ti apie in­su­li­no do­zės ma­ži­ni­mo ža­lą.

Jei in­su­li­no kie­kis ri­bo­ja­mas nuo­lat ir blo­gi­na dia­be­to kon­tro­lę, tai jau yra bė­da. Ar jis jums nė­ra su­dė­tin­gas? Kaip ma­no­te, ar val­go­te per daug, ar per ma­žai?

vietinis riebalų deginimo gelis

Galbūt jus domina